Leievilkår pr 20.05.2023

ALLMENNE VILKÅR

Leietakerens ansvar

Leietakeren er ansvarlig for utstyret når det forlater utleiers lager og til det er tilbake på lageret igjen. Leietaker forplikter seg videre til å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til normal praksis (smøring og sjekk av olje osv.). Smøring, sjekk av olje o.l skal skje minimum 1.gang pr driftsdøgn. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, og skader utover normal slitasje belastes leietaker fult ut med håndteringsgebyr på 400,- + deler. For drivstoff belastes det 23,- pr. liter + 100,- i fyllingsgebyr.

Utleierens ansvar
Utleier er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noe tilfelle ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes på grunn av evt. driftsstans på utstyret.

Forsikring
Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, ansvar og førerulykke. Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt ved grov uaktsomhet, – skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer – skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av vann, olje, frostvæske etc. Egenandelen dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skaden under egenandelens beløp dekkes dette også av leietaker. Egenandel for Minigraver er: 15000,- (Kaskoskade), 6250,- Glass og Tyveri. Tap av Nøkkel belastes leietaker med 2000,-
For tilhenger gjelder disse satser: 6250,- Egenandel Kaskoskade.
For småutstyr (Komprimator, Boremaskiner, Motorsag o.l) er leietaker fult ut erstatningspliktig for enhver skade som oppstår på utstyret under leieforholdet.

Betalingsbetingelser

Privatkunder: Leien forskuddsbetales ved utlevering.

Bedriftskunder: Leien faktureres etter gjeldene prisliste ut ifra kontrakt skrevet ved utlevering.

Kontrakt : Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten undertegnes av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet. Dersom utstyret blir tilbakelevert senere enn avtalt tidspunkt, uten utleiers samtykke, har utleier rett til å kreve leie pr. påbegynte døgn.

Frakt : Evt. frakt avtales i hvert enkelt tilfelle og vil bli belastet leietakeren.

Oppsigelse av leieavtale og avbestilling : Utleier forbeholder seg retten til å si opp leieavtalen hvis utstyret ikke blir behandlet tilfredsstillende eller leien ikke blir betalt innen forfall. Avbestilling må skje senest 1 dag før avtalt utleie. Hvis ikke blir leietaker fakturert for leien.

Service, vedlikehold etc.
Service og nødvendig vedlikehold av maskinene utføres av Meråker Multiservice (dersom ikke annet er avtalt) Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.

ANSVAR
Leietaker kan ikke delegere bort ansvaret for utleid materiell til andre, og har ansvaret for at leieavtalen blir fulgt av alle brukerne av utleid materiell. Framleie tillates ikke.

AKSEPT
Disse vilkårene anses som aksepterte av leietaker ved bestilling tidspunktet, og ved signering av leieavtalen.